basket  0

Lepidolite

5
Lepidolite Palm Stone
Qty:
1.50
Lepidolite Tumble Stone
Qty:
3.50
Lepidolite Mini Heart
Qty:
4.70
Lepidolite Thumb Stone
Qty:
6.50
Lepidolite Heart
Qty:
2
Natural Lepidolite
Qty:
12
Lepidolite Wand No1, 80mm long
Qty:
12
Lepidolite Wand No3, 80mm long
Qty:
12
Lepidolite Wand No4, 80mm long
Qty:
12
Lepidolite Wand No5, 80mm long
Qty: